ارائه های کنفرانس ها ارائه کلاسی و پروژه اشتراک دانش و علم

اطلاعیه فروشگاه

مرزگستران دانش سامانه ای با هدف نشر و گسترش تولیدات دانشگاهی و دانشجویی و اشتراک منابع مفید جهت هم افزایی بین دانشگاهیان ، متخصصین و عموم مردم است.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
اسلاید: ژن آنتولوژی 11,500 تومان 8,500 تومان
اسلاید : سلامت همراه یا Mobile Health 7,000 تومان 6,500 تومان
اسلاید: زبان آنتولوژی وب(OWL) 8,500 تومان 6,000 تومان
اسلاید: سامانه ورود دستورات پزشکی (CPOE) 11,500 تومان 9,500 تومان
اسلاید : پرونده الکترونیک سلامت ، EHR در ایران 3,000 تومان 2,500 تومان
اسلاید: سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS 3,500 تومان 3,500 تومان
اسلاید: IP Phone چیست و چه میکند؟ 9,500 تومان 6,500 تومان
تحقیق: نقش اخلاق در زندگی و تمدن انسانها 2,500 تومان
اسلاید : ارزیابی در سامانه های اطلاعاتی IS Evaluation 3,500 تومان 2,500 تومان
اسلاید : معماری سازمانی و باز مهندسی فرآیندها و مهندسی مجدد BP Reengineering 3,000 تومان 2,500 تومان
اسلاید : مدیریت پروژه در انفورماتیک سلامت 3,500 تومان 2,500 تومان
اسلاید: کارگاه روشهای برقراری ارتباط مؤثر 5,000 تومان 3,000 تومان
اسلاید : ماژولهای سیستم اطلاعات بیمارستانی PACS ، RADT و .... 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقیق :والدین و تربیت کودک 2,500 تومان
اسلاید: روشهای رمزگذاری کلاسیک 4,500 تومان 3,500 تومان
تحقیق:مهندسی کامپیوتر 2,500 تومان
اسلاید: تئوری گروه ها و مشروعیت در ارتباطات میان فردی 4,500 تومان 3,000 تومان
سیستم اطلاعات پرستاری NIS 8,500 تومان 7,500 تومان
سازمان های بهداشت و درمان در ایران 7,000 تومان 6,000 تومان
سیستم اطلاعات آزمایشگاه 7,000 تومان 6,000 تومان
lean in hospital 8,500 تومان 7,000 تومان
نحوه سازمان دهي محتويات پرونده پزشکی 7,000 تومان 6,000 تومان
مدیریت ریسک بخش فناوری اطلاعات سلامت 6,000 تومان 5,000 تومان
مدیریت پروژه در انفورماتیک مراقبت سلامت 8,500 تومان 7,000 تومان
وظایف بخش پذیرش بیمارستان 7,000 تومان 6,000 تومان
سرقت علمي (Plagiarism 6,000 تومان 5,000 تومان
استاندارد iso9000 6,000 تومان 5,000 تومان
سازمان WONCA 7,000 تومان 6,000 تومان
منابع انسانی و تأمین نیروی انسانی در بخش مدارک پزشکی 6,000 تومان 5,000 تومان
مدلهای ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت 8,500 تومان 7,000 تومان
سیستم اطلاعات رادیولوژی 8,500 تومان 7,000 تومان
Deliberative Democratic 6,000 تومان 5,000 تومان
Project Management مدیریت پروژه 7,000 تومان 6,500 تومان
مدیریت بحران 6,000 تومان 5,000 تومان
مدلهای معماری سیستم اطلاعات بهداشتی 8,500 تومان 7,000 تومان
سیستم های الکترونیک سلامت 8,500 تومان 7,000 تومان
Telecardiology کاردیولوژی از راه دور 9,500 تومان 8,000 تومان
مدیریت خطر 5,000 تومان 4,000 تومان
انواع سيستم هاي اطلاعات و انبار داده 8,500 تومان 7,000 تومان
ساختار وزارت بهداشت ایران 6,000 تومان 5,000 تومان
جراحی از راه دور tele surgery 8,500 تومان 7,000 تومان
ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت 9,500 تومان 8,000 تومان
بازار سلامت health market 8,500 تومان 7,000 تومان
ساختار ارائه خدمات بهداشتی درمانی دولتی در کشور 8,500 تومان 7,000 تومان
برنامه ریزی استراتژیکHIT 8,500 تومان 7,000 تومان
انبار داده ها 8,500 تومان 7,000 تومان
استاندارد iso 9999برای افراد ناتوان 6,000 تومان 5,000 تومان
Teledentistry دندانپزشکی از راه دور 9,500 تومان 8,000 تومان

تعداد صفحه(1):